...

Αναλυτής Χημείου

Delta Labs

Ζητείται Αναλυτής για χημικές αναλύσεις νερού σε πιστοποιημένο Χημικό/Μικροβιολογικό Εργαστήριο για πλήρης ή μερική απασχόληση. Προϋπηρεσία σε μικροβιολογικές αναλύσεις και πιστοποίηση κατά ISO 17025 θα εκτιμηθούν.

Για να υποβάλλεις αίτηση για αυτή την αγγελία στείλε το βιογραφικό σου στο thdimo187@gmail.com

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.