...

Πώς υπολογίζω τα μόρια του ΑΣΕΠ; (+ παραδείγματα)

ΑΣΕΠ

Αρκετοί σήμερα είναι αυτοί που εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι ή δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις και εισέρχονται στο χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που επιζητούν τη μονιμότητα, τη σιγουριά και την ασφάλεια κάτι που κανείς βρίσκει σε μία θέση στο δημόσιο. Και επειδή το ενδιαφερόμενο κοινό είναι αυξανόμενο αλλά και οι ανάγκες προσωπικού είναι επίσης σημαντικές, κατά καιρούς το ΑΣΕΠ ανακοινώνει προκηρύξεις για διορισμούς στο δημόσιο τομέα. Σε αυτές τις προκηρύξεις χιλιάδες είναι οι αιτήσεις που οι υποψήφιοι κάνουν για να καταφέρουν να κατοχυρώσουν μία θέση στο δημόσιο. 

Ένα από τα ερωτήματα που συνεχώς απασχολεί τους αιτούντες είναι και ο υπολογισμός των μορίων. Ο σωστός υπολογισμός των μορίων είναι απαραίτητος καθώς δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να γνωρίζει αν δύναται να καταφέρει να κατοχυρώσει τη θέση που προκηρύσσεται. Παρακάτω εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να υπολογίσεις τα μόριά σου και να δεις κατά πόσο απέχεις ή πλησιάζεις τη θέση που επιθυμείς. Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις πώς να τα υπολογίζεις για την επόμενη προκήρυξη. Προσοχή πρέπει να σημειωθεί πως τα μόρια ενδέχεται να αλλάζουν ανά τα έτη γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα τις οδηγίες του ΑΣΕΠ. 

Τι είναι το ΑΣΕΠ;

Αρχικά καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί τι εννοείται με τον όρο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σκοπός του είναι η διασφάλιση της ορθής επιλογής προσωπικού για το δημόσιο τομέα. Αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή και στοχεύει στη διαφανή, δίκαιη και αντικειμενική εφαρμογή των κριτηρίων πρόσληψης προσωπικού για το δημόσιο τομέα. Με άλλα λόγια, το ΑΣΕΠ προκηρύσει θέσεις εργασίας και εξετάσεις για προσλήψεις για το δημόσιο τομέα όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α. Οι προκηρύξεις αυτές ανά καιρούς δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( http://www.asep.gr ) στις οποίες περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα των προσληφθέντων.

Ποιους αφορούν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ;

Κάθε χρόνο το ΑΣΕΠ ανακοινώνει περίπου 30 προκηρύξεις που αντιστοιχούν σε 6.000 μόνιμες και εποχικές εργασίες για το δημόσιο τομέα. Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, δημόσιους υπαλλήλους, ένστολους κτλ. Είναι θέσεις εργασίας για μόνιμη ή εποχιακή απασχόληση μέσω συμβάσεων για άτομα που επιθυμούν να στελεχώσουν θέσεις στο δημόσιο τομέα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως πριν τις προσλήψεις προηγούνται εξετάσεις σε ύλη που γνωστοποιεί το ΑΣΕΠ αρκετά νωρίτερα από τη διεξαγωγή τους, κάνοντας τη διαδικασία αξιοκρατική για όλους. 

Τι είναι τα μόρια για το ΑΣΕΠ;

Τα μόρια είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των υποψηφίων για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα σύστημα που βαθμολογεί τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που θέτει και γνωστοποιεί το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξη. 

Ποια προσόντα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ;

Τα κριτήρια που μοριοδοτεί το ΑΣΕΠ είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), η εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών. 

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων;

Τα μόρια προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων και προϋποθέσεων. Γι’ αυτό το λόγο παρακάτω θα αναλυθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες τους με παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Μην καθυστερείς, συνέχισε την ανάγνωση για να μάθεις περισσότερα. 

Εκπαίδευση 

Προπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τον βασικό προπτυχιακό τίτλο σπουδών – που είναι σχετικός με την προκήρυξη- με 60 μόρια επί του βαθμού πτυχίου. Πιο συγκεκριμένα, αν ο βαθμός πτυχίου σου είναι 8,5 τότε πολλαπλασιάζεις το 8,5 με το 60 το οποίο ισούται με 510 μόρια. 

Τα μόρια για τον βασικό τίτλο προπτυχιακών σπουδών υπολογίζονται:

Βαθμός πτυχίου x 60.

Σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερο πτυχίο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας τότε προστίθενται 100 μόρια παραπάνω στα συνολικά σου μόρια για το ΑΣΕΠ. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ αφορά θέσεις για τις προκηρύξεις στην κατηγορία της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ΤΕΙ αφορούν θέσεις στην κατηγορία της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τα μόρια για επιπλέον τίτλους προπτυχιακών σπουδών ισούνται με 100.

Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι

Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί διαφορετικά τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά ενώ αποδεκτά γίνονται αυτά τα οποία αφορούν την εκάστοτε προκήρυξη. 

Μεταπτυχιακά 

Τα μεταπτυχιακά τα οποία σχετίζονται με τις προϋποθέσεις αναφορικά με τη θέση η οποία προκηρύσσεται μοριοδοτούνται με 180 μόρια.

Στην περίπτωση που ανήκεις στην κατηγορία του integrated master, όπου το πτυχίο σου και το μεταπτυχιακό σου είναι ενιαίο (πχ. απόφοιτοι πολυτεχνείου) τότε τα μόρια αντιστοιχούν στα 90. 

Τα μόρια για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ισούνται με 180. Στη περίπτωση του integrated master τα μόρια είναι 90. 

Διδακτορικά

Τα διδακτορικά που ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο που είναι αποδεκτό από την εκάστοτε προκήρυξη παίρνουν 400 μόρια. 

Τα μόρια για τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών ισούνται με 400. 

Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι τότε λαμβάνεται υπόψη ένας επιπλέον τίτλος εκτός του βασικού. 

Ακαδημαϊκά κριτήρια για τα μόρια του ΑΣΕΠ

Προϋπηρεσία και εργασιακή εμπειρία

Ένα ακόμη κριτήριο το οποίο υπολογίζεται από το ΑΣΕΠ είναι η εργασιακή εμπειρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μοριοδοτούνται οι μήνες εργασίας επί 7. Για παράδειγμα, αν έχεις εργαστεί συνολικά για 10 μήνες τότε πολλαπλασιάζεις τους δέκα μήνες επί 7 και τα συνολικά σου μόρια θα είναι 70 για την εργασιακή σου εμπειρία.

Τα μόρια για την εργασιακή εμπειρία υπολογίζονται:

Συνολικοί μήνες εργασίας x 60.

Προσοχή πρέπει να σημειωθεί πως το ΑΣΕΠ δεν μοριοδοτεί την εργασιακή εμπειρία που ξεπερνα τους 84 μήνες συνολικά. 

ΑΣΕΠ μόρια

Γνώση ξένων γλωσσών

Το τελευταίο κριτήριο που μοριοδοτεί το ΑΣΕΠ είναι η γνώση των ξένων γλωσσών. Για τις ξένες γλώσσες τα μόρια αλλάζουν ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της κάθε γλώσσας. Τα μόρια για την άριστη γνώση μιας γλώσσας ισούνται με 90. Για την πολύ καλή γνώση μιας γλώσσας τα μόρια είναι 60. Τέλος, για την καλή γνώση μιας γλώσσας τα μόρια που δίνει το ΑΣΕΠ είναι 40. Το ΑΣΕΠ βαθμολογεί τις ξένες γλώσσες συνολικά, ενώ η μοριοδότηση αφορά μέχρι και τρεις (3) ξένες γλώσσες. 

Τα μόρια για τις ξένες γλώσσες υπολογίζονται:

Άριστη γνώση: 90 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 60 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Οι ξένες γλώσσες υπολογίζονται συνολικά (μέχρι και τρεις ξένες γλώσσες).

ΑΣΕΠ ξένες γλώσσες

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις και τον υπολογιστή μορίων του ΑΣΕΠ για να κάνεις τη διαδικασία ευκολότερη και γρηγορότερη για εσένα.

Μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις την ομάδα μας!

Μάθε περισσότερα για εμάς!

Αναζήτησε αγγελίες που ίσως σε ενδιαφέρουν εδώ!

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.